Privacy verklaring

strik en meer gaat zorgvuldig om met jouw privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy & Cookie Statement informeert strik en meer je over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden strik en meer jouw persoonsgegevens verwerkt, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe strik en meer omgaat met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld

strik en meer geeft veel om jouw privacy. Er worden daarom uitsluitend gegevens verwerkt die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en er wordt zorgvuldig omgegaan met de informatie die over jou en je gebruik van de diensten van strik en meer worden verzameld. Jouw gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop volgende dienstverlening van strik en meer. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 11-10-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door strik en meer worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt je uitgelegd op welke wijze jouw gegevens worden opgeslagen en hoe jouw gegevens tegen misbruik beschermt worden en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan strik en meer verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over het privacy beleid kun je contact opnemen met info@strikenmeer.nl

Je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacy beleid.

 

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag verwerkt strik en meer jouw persoonsgegevens?

Volgens de privacywetgeving geeft strik en meer je aan welke ‘juridische gronden’ er  zijn om je gegevens te gebruiken. strik en meer heeft gegevens van je nodig doordat je gebruik maakt van haar dienstverlening, zoals jouw aankoop van een product, of wanneer je contact opneemt. Dit is het geval bij:

 • Bestellen
 • Bezorging
 • Retournering
 • Contact met strik en meer

Daarnaast kan strik en meer je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat houd in dat strik en meer al haar klanten de meest optimale, persoonlijke service wil verlenen. Hierbij wordt altijd aan jouw privacy gedacht. Dit geldt voor:

 • Reviews
 • Contact met strik en meer
 • Bezoek van de strik en meer website
 • Account
 • E-mail
 • Persoonlijk advies
 • Acties
 • Social media
 • Brandreps

Er kan ook een wettelijke verplichting zijn om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer er fraude vermoed wordt.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt strik en meer?

strik en meer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan strik en meer verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 • Persoonlijke gegevens, zoals naam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer (niet verplicht op te geven), bankrekeningnummer, IP adres.
 • Interactiegegevens zoals IP-adres, surfgedrag op de website, klikgedrag, locatiegegevens, Gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type en contact met de klantenservice.
 • Andere niet genoemde persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op de website van strik en meer aan te maken, bijvoorbeeld in correspondentie via welke manier dan ook.
 • Foto’s die je deelt met strik en meer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wordt verwerkt

De website en/of dienst van strik en meer heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16. Ouders worden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat strik en meer zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@strikenmeer.nl, dan zal overgegaan worden tot verwijderen van deze informatie.

 

Kwaliteit en aansprakelijkheid
Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan strik en meer ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. strik en meer is, behalve opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

strik en meer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van strik en meer) tussen zit.

 

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard

strik en meer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd

De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia: 7 jaar --> Belasting controle
Adres: 7 jaar --> Belasting controle
Klantenservice email: 6 maanden --> Service doeleinden
Surf gegevens: enkele maanden --> Retargeting
Foto’s: enkele maanden (op social media blijven deze staan) --> Marketing doeleinden

 

Bewaartermijnen

strik en meer bewaart jouw (account) gegevens zolang je klant bent. Dit betekent dat jouw klantprofiel bewaart wordt totdat jij aangeeft dat je niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij strik en meer aangeeft zal dit tevens opgevat worden als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient strik en meer facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal strik en meer dus bewaren voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

Aan wie verstrekt strik en meer persoonsgegevens?

strik en meer verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.  Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

strik en meer verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van strik en meer

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. strik en meer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt strik en meer jouw persoonsgegevens aan andere derden.

Dit wordt alleen gedaan met jouw nadrukkelijke toestemming. 

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

strik en meer gebruikt jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor

(gerichte) marketing. Als jij gegevens met strik en meer deelt en deze gegevens worden op een later moment gebruikt om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vraagt strik en meer jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Hieronder vallen:

- Webwinkelsoftware

- Webhosting

- Email

- Payment proccessors

- Verzend partijen

- Boekhouding

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan strik en meer op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is strik en meer gedwongen jouw gegevens te delen, maar zal strik en meer binnen de mogelijkheden die de wet haar biedt zich daartegen verzetten.

 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens strik en meer worden verwerkt. strik en meer legt je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt strik en meer om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal strik en meer je vragen je te legitimeren. strik en meer houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert strik en meer geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die strik en meer binnen de gebruikte systemen hanteert.

Jij hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat strik en meer jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

 

Inzagerecht

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die strik en meer (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt strik en meer je op het bij haar bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder strik en meer deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die strik en meer (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt strik en meer je op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die strik en meer (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt strik en meer je op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jij de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die strik en meer (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt strik en meer je op het bij haar bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die strik en meer heeft verwerkt of in opdracht van haar door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan strik en meer in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Jij hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van strik en meer. Als jij bezwaar maakt zal strik en meer onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zal strik en meer afschriften en/of kopieën van gegevens die strik en meer (laat) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Jij hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. strik en meer verwerkt jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben jij van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Op deze website worden cookies geplaatst door derden.

Google Analytics
Deze analytische cookie meet het websitebezoek op basis van woonplaats, geslacht, leeftijd, ip, devices en conversie (geen naam en adres)
Deze gegevens worden 2 jaar bewaard.

Google adwords
Meet het aankoopgedrag naar aanleiding van het weergeven/klikken/kopen via google advertenties

Facebook pixel
Meet het aankoopgedrag van advertenties via facebook en instagram, Het retarget advertenties op facebook en instagram op basis van eerder webshop bezoek, eerdere aankopen of aanverwante doelgroep/interesses. Tevens het retarget het door middel van advertenties via aanverwante sites van facebookberichten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jou browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Hoe strik en meer persoonsgegevens beveiligt

strik en meer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de klantenservice of via info@strikenmeer.nl

 

strik en meer heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Alle activiteiten op de website vinden plaats via een beveiligde (SSL-) verbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

strik en meer

morlodestraat 10

4413AP Krabbendijke

info@strikenmeer.nl

 

Contactpersoon voor privacyzaken
Erna Versprille